شنبه، 18 اردیبهشت 1400

انجمن وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام به کمپین نفس پیوستند

انجمن وارد کنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام نیز با واریز کمک های نقدی خود و تقبل هزینه های تولید و تامین اقلام مختلف به کمپین نفس پیوستند.

این انجمن با تامین هزینه های تولید و تامین ۲۰۰۰ لباس ایزوله و ۱۵۰۰ ماسک N95 مخصوص کادر درمان در تحقق اهداف کمپین مشارکت نمود.

همچنین ببینید

همراهی ابرآروان با کمپین نفس با حمایت از استارتاپ ها و وب سایت های مرتبط با کرونا

به گزارش کارگروه نوآوری کمپین نفس، شرکت ابرآروان از آغاز کمپین نفس در کنار سایر …