Friday، 7 May 2021

ساختار و کارگروه ها

برای انجام بهتر امور، کمپین نفس که کاملا به صورت داوطلبانه انجام می شود، به صورت شبکه ای و ماتریسی فعالیت می کند. با وجود هماهنگی کلی امور با شورای هماهنگی کمپین به جهت سرعت بیشتر در کمپین نفس، 10 کارگروه تخصصی شکل گرفته است که اطلاعات آن در ذیل آمده است.

تعداد کارگروه ها به تناسب نیازهای جامعه و بخش خصوصی زیاد یا کم خواهد شد، هر کارگروه یک رییس و یک دبیر دارد و مسئولیت هماهنگی کارها با این دو نفر است.


برای ارتباط با کارگروه های مرتبط با دبیران محترم هر کارگروه تماس حاصل فرمایید.